ALFABETITZAR EN LA CULTURA DIGITAL

Resum personal de l'article de Tíscar Lara "Alfabetizar en la cultura digital", publicat al llibre La competencia digital en el área de lengua, Editorial Octaedro, col·leció Recursos, n. 105.
El text complet original el podeu trobar més avall. Per a descarregar-lo, heu d'estar registrats en la web Scribd.com.

El tractament de la informació i la competència digital impliquen:


-ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, tractar i utilitzar les fonts i les eines tecnològiques;
-tenir una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible contrastant-la;
-respectar les normes de conducta acordades socialment per a regular l'ús de la informació i les seues fonts en els diversos suports. [DIMENSIÓ SOCIAL]

El llenguatge digital, amb les seues propietats d'hipertextualitat, interactivitat i multimedialitat, combinada amb la connectivitat i la mobilitat, permeten la construcció de narratives abans inimaginables a través de la fragmentació dels continguts, l'actualització constant d'informació i la interacció entre múltiples actors del procés comunicatiu.

Es llegeix i s'escriu més que mai, però en distints suports, en distints contextos i en distints llenguatges, ja que la lectoescriptura és cada vegada més multimèdia. Les competències comunicatives que requereixen aquests nous entorns requereixen de l'adaptació de competències tradicionals com ara l'anàlisi crítica de la informació, però també la seua combinació amb l'exercici de noves destreses: treball en equip i habilitats de multitasca.

Els joves tenen facilitat per a manejar tecnologies i dispositius però tenen dificultats per a gstionar informació i per a tenir experiències més satisfactòries al voltant de llurs pràctiques digitals en conceptes com ara l'avaluació de credibilitat, la construcció de la identitat (digital) i la gestió de la privacitat. L'educació formal pot col·laborar introduint habilitats de competència digital que ajuden els joves a desenvolupar i generar sentit de l'entorn tecnosocial en què viuen.

L'alfabetització digital començà amb un enfocament tecnològic (l'eina com a fi en si mateixa) però avui es fa èmfasi en l'aspecte de la comunicació creativa, social i participativa. L'aprenentatge instrumental només és una part necessària però no suficient de l'alfabetització digital.Què ha de ser l'alfabetització digital o multimèdia


Per als joves de l'educació primària i secundària actuals i per als universitaris, les TIC no són “NOVES TECNOLOGIES”, sinó que són les seues, les que coneixen, les que tenen per a comunicar-se a l'abast de les mans. Quan van nàixer ja se les van trobar al món.

La lectoescriptura en Internet i el mòbil és alta però els joves no són conscients d'exercir-la ja que conceben l'acte d'escriure com un acte formal. Per això s'ha d'utilitzar també aquest medi o entorn per a la producció “formal” de la llengua i per a fomentar la cultura participativa.

DIMENSIÓ SOCIAL – PEDAGOGIA CRÍTICA

L'alfabetització digital o multimèdia per al tercer mil·lenni serà aquella que capacite les persones per a utilitzar els procediments adequats per enfrontar-se críticament a diferents tipus de text (en la seua funció i la seua representació simbòlica) així com per a fer valorar el que succeeix al món i millorar-lo.

Per a la Unió Europea l'alfabetització mediàtica pot ser definida com:

La CAPACITAT per a accedir, analitzar i avaluar el poder de les imatges, els sons i els missatges als quals ens enfrontem cada dia, així com la capacitat per a comunicar-nos d'una manera competent a través dels mitjans disponibles al nostre abast. S'hi inclouen els mitjans següents: televisió, cine, ràdio, música enregistrada, mitjans impresos, Internet i les noves tecnologies de la comunicació.

L'alfabetització mediàtica hauria d'ajudar els ciutadans a reconéixer com els mitjans filtren les seues percepcions i creences, donen forma a la cultura popular i influeixen en les decisions personals. Açò hauria de capacitar-los amb el pensament crític i les destreses creatives en la solució de problemes com a consumidors i productors d'informació.

SÍNTESI DELS TRES CAMPS FONAMENTALS EN L'ALFABETITZACIÓ MEDIÀTICA:


 1. Coneixement dels llenguatges -textual, audiovisual i digital- i les seues tècniques per a la recepció i la producció (SABER).
 2. Capacitat d'interpretació crítica i productiva dels missatges i els fluxos comunicatius (SABER FER): accés, anàlisi, avaluació, pensament crític, autonomia personal, resolució de problemes, treball col·laboratiu.
 3. Participació i ciutadania activa: consciència ciutadana sobre els drets i les responsabilitats que suposa viure en la societat -digital- de la informació.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:


 1. C. en comunicació lingüística
 2. C. matemàtica
 3. C. en el coneixement i la interacció amb el món físic
 4. Tractament de la informació i competència digital
 5. C. social i ciutadana
 6. C. cultural i artística
 7. C. per a aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

La competència digital s'ha de desenrotllar de manera transversal en totes les àrees de coneixement i assignatures com una destresa imprescindible.

CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA DEL CONEIXEMENT


El contingut generat per l'usuari s'ha convertit en el motor dels serveis de continguts multimèdia en la web: vídeos, fotos, presentacions, textos...

Els usuaris poden crear en cada web que allotja aquests documents (el núvol) perfils i canals específics per a les seues produccions i relacionar-se dins de la plataforma a manera de xarxa social (comentant els continguts d'altres usuaris, subscrivint-s'hi, votant el seu contingut, etc.

ORGANITZACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT (FOLKSONOMIES, TAXONOMIES, O ORGANITZACIÓ PER ETIQUETES)


La Web 2.0 ha provocat canvis en la manera d'organitzar la informació disponible. Els nous mitjans de comunicació estableixen sistemes perquè siguen els usuaris els qui, de forma automàtica a través dels seus actes decidisquen sobre la jerarquització i rellevància dels continguts. Amb etiquetes, els continguts es categoritzen, organitzen i valoren per tal de crear filtres col·lectius de valor social. [Vegeu: Diigo]
La dificultat no està tant en aconseguir més informació sinó en saber localitzar la que siga rellevant.


QÜESTIONS CRÍTIQUES EN INTERNET


 1. La credibilitat de la informació: l'usuari ha de ser molt eficaç per a tractar i valorar la informació disponible davant la manca de filtres que garanteixen la qualitat. [Wikipèdia, p. ex.]. Cal fer recerques vàries i contrastar-les.
 2. Interessos comercials: Les marques comercials s'adapten al nou entorn interactiu, multimèdia i hipertextual modificant les formes de persuassió.
 3. Protecció de la intimitat i construcció d'una identitat pública: Podem construir-nos múltiples identitats digitals de domini públic. Els autors han d'aprendre a gestionar-les (amb vídeos, imatges, àudios) sent conscients de l'abast i la difusió d'aquests productes i prevenint el dany i l'assetjament.
 4. Propietat intel·lectual i Coneixement lliure: Contra les restriccions legals i econòmiques de la propietat intel·lectual, la Web 2.0 ha generat el software lliure i les llicències Creative Commons que estableixen una gradació de permisos per a la reutilització de les obres respectant els drets d'autor.

CONCLUSIONS: APRENDRE FENT


La xarxa i la cultura participativa pot ser enfocada com un fèrtil ecosistema de gran riquesa i biodiversitat, com un lloc on SEMBRAR, CULTIVAR i RECOLLIR coneixement.

Proposta de Tíscar Lara per a introduir l'entrenament en competències digitals bàsiques dins de l'enfocament mediàtic, comunicatiu, social i participatiu cívic:

 1. REUTILITZAR. Localitzar, filtrar i sintetitzar coneixement produït i distribuït en la xarxa. Aprendre a citar i reconéixer el valor del treball dels altres en la cultura comuna.
 2. REINTERPRETAR, reconstruir, renovar, reciclar, recuperar, etc. Reconstruir discursos propis a partir del coneixement distribuït. Avançar en noves interpretacions i punts de vista.
 3. RETORNAR, COMPARTIR. Publicar i divulgar els pensaments i les obres pròpies, compartir el coneixement generat i posar-lo en diàleg amb la resta de veus de la xarxa.

- - - - - - - - - - - - - -

TEXT ORIGINAL COMPLET:

Alfabetizar en la cultura digital-Tíscar Lara-Competencia Digital Lengua-2008