Autorització drets d’imatge

MODEL D'AUTORITZACIÓ DE L'IES JOANOT MARTORELL DE VALÈNCIA

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

IES JOANOT MARTORELL DE VALÈNCIAAUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DE L'ALUMNE/A, PUBLICACIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL ELABORAT PEL MATEIX ALUMNAT


L'institut disposa a Internet d'un espai web on informa i fa difusió de les seues activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars (http://iesjoanotmartorellvalencia.edu.gva.es/web). Així mateix, el professorat de l'institut ha desplegat el seu ensenyament en cada matèria per mitjà de blogs, wikis i webs didàctiques on, d'una banda, l'alumnat redacta o elabora treballs en formats diversos (text, presentacions, mapes mentals, vídeos, fotos, etc.), i de l'altra banda, alumnat i professorat incrusten en aquests espais vídeos, àudios i imatges propis per a presentar els exercicis acadèmics dins la programació didàctica de les assignatures.

Atés que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares, les mares o els tutors legals per a poder publicar fotografies i vídeos on apareguen els seus fills i filles de manera clarament identificables, així com els seus treballs d'assignatura que es realitzen en espais Web que es troben regulats i controlats pel professorat o que són de plena confiança.

Talleu per ací i torneu-lo signat al professorat

DADES DE L'ALUMNE/A i DELS PARES O TUTORS

Nom i cognoms de l'alumne/a: _

Nom i cognoms del pare, la mare
o del tutor legal de l'alumne:
_

AUTORITZE:
Que la imatge del meu fill o filla puga aparéixer en fotografies corresponents a activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
-pàgines web del centre,
-filmacions destinades a difusió pública no comercial,
-revistes o publicacions d'impremta o electròniques d'àmbit educatiu,
-presentacions digitals

Que el material elaborat pel meu fill o filla puga ser publicat en blogs, wikis i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.

_ , _ d de 20_
Signatura del pare, la mare o el tutor legal de l'alumne/a


Pdf descarregable de model d'autorització sense nom de l'institut:
L’AMPA del CEIP Amat i Targa, disposa a Internet d’un espai web, així com d’una revista informativa, on fa difusió de les seves activitats culturals, esportives o educatives.

En aquests mitjans d’informació s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, nois i noies realitzant les esmentades activitats.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, aquesta associació demana consentiment als pares o tutors legals dels nois/es per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Moltes gràcies a tothom.
AMPA Amat i Targa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURS ESCOLAR 20, 20

Jo,_,amb número de DNI, pare, mare o tutor/a legal, autoritzo que la imatge del meu fill/filla,_, així com la meva pròpia, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats culturals, esportives o educatives organitzades per l’AMPA del Ceip Amat i Targa, ja sigui en les instal·lacions del centre o a l’exterior del mateix, i que es pugui publicar a la pàgina web o a qualssevol altres medis de comunicació relacionats amb l’AMPA.

NOTA DE L’AMPA: Aquesta autorització serà vàlida durant fins que comuniqueu, de la mateixa forma, el contrari.

A _, de _ de 20

Signatura del Pare, Mare o Tutor/a legal.
Bon exemple de sol·licitud de permís als pares per a usar la imatge i les dades de caràcter personal i material dels fills en l'espai acadèmic no comercial. Aquest Pdf està protegit de còpia directa. S'haurà de copiar i reescriure a mà.


Uns altres exemples: