COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Resum extret de la Web de Carme Barba (cliqueu per a l'accés directe).

1. Competència en comunicació lingüística i audiovisualexternal image ccbb.GIF
Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.

Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada.
És a la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les matèries del currículum, ja que en totes elles s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació per fer possible l’accés i gestió de la informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i comprensió de la realitat, i l’organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, vivències i argumentacions; gaudir escoltant, observant, llegint.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)
COM COMUNICAR UPC


SELECCIÓ DE WEBQUEST de :

EXPERIÈNCIA . http://www.xtec.cat/dtvallesocc/documents/competencies/documents/rosella.pdf

ENLLAÇOS: Educació en comunicació audiovisual: http://xtec.cat/iesmalgrat/peca/familia.htmREVISTA COMUNICAR http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual

Fitxers adjunts (1)
  • _millora_lectura_escriptura.pdf - el 05/10/2010 12:44 per carme barba (versió 1)
    327 kb Visualització Baixa


2. Competència artística i culturalexternal image cultural.GIF?height=196&width=200
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.
A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.
És un complement necessari de la competència comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària.
És saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat.

Implica les capacitats cognitives, perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit estètic per a poder comprendre-les, valorar-les, emocionar-se i gaudir-les.
Requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics, disposar d’habilitats de cooperació, i tenir consciència de la importància de donar suport i apreciar les iniciatives i contribucions d’altri en la consecució del resultat final.

DIBUTECA http://sites.google.com/site/orellanados/dibuteca
PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)
SELECCIÓ DE WEBQUEST:


3. Tractament de la informació i competència digitalexternal image digital.GIF?height=197&width=200
Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals.Aquesta competència es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, registre i
processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de descodificació i transferència.Transformar la informació en coneixement exigeix el domini de les destreses relacionades amb el raonament per organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETÈNCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)

EXPERIÈNCIA http://www.xtec.cat/dtvallesocc/documents/competencies/documents/presentacioblocs.pdf


Vídeo de YouTube, amb Jordi Adell


ENLLAÇOS:

JORDI VIVANCOS http://www.slideshare.net/jvivancos/e-pedagogia
MANUEL ÀREA http://ullmedia.udv.ull.es/video/46
https://competenciadigital.wikispaces.com/


4. Competència matemàticaexternal image mates.GIF?height=200&width=175
Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.Aquesta competència adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a situacions quotidianes, per tant, una competència que caldrà tenir en compte en totes les matèries del currículum i activitats d’aprenentatge.La competència matemàtica implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)

WEBQUEST DE MATEMÀTIQUES

CACERES DE MATES :


ENLLAÇ: http://www.inteligenciasmultiples.net/PDF/infantil/matematicap4.PDF


5. Competència d'aprendre a aprendreaprendre.GIF.htmImplica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.Aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge. Per desenvolupar aquesta competència cal ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, de com s’aprèn, i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. També requereix conèixer les pròpies potencialitats i carències, traient profit de les primeres i tenint motivació i voluntat per superar les segones des d’una expectativa d’èxit, augmentant progressivament la seguretat per afrontar nous reptes d’aprenentatge.
Això, comporta tenir consciència i regulació conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge: l’atenció, la concentració, la memòria, la comprensió i l’expressió lingüística, entre d’altres. També es planteja l’ús de tècniques facilitadores d’aquest autocontrol com les bases d’orientació, els plans de treball, i obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajut de diferents estratègies i tècniques d’estudi, de treball cooperatiu i per projectes, de resolució de problemes, de planificació i organització d’activitats de forma efectiva.

Implica també fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació o problema utilitzant diverses estratègies i metodologies que permetin afrontar la presa de decisions, racionalment i crítica, amb la informació disponible.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)
SELECCIÓ DE WEBQUEST
PER APRENDRE A COOPERAR , A GESTIONAR EMOCIONS A DESENVOLUPAR LA INTEL.LIGÈNCIA ...

Fitxers adjunts (1)
  • aprendre aaprendre.pdf - el 14/04/2010 13:10 per carme barba (versió 1)
    243 kb Visualització Baixa

6. Competència en autonomia i iniciativa personal


external image autonomia.GIF?height=200&width=169
Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral.Aquesta competència es refereix, tant a l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com a la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, de calcular riscos i d’afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre de les errades.

De l’altra banda, remet a la capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar projectes, i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals -en el marc de projectes individuals o col·lectius- responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal, com en el social i laboral.

Suposa poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius, planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius. Requereix, per tant, poder reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica. A més, analitzar possibilitats i limitacions, conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte, planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure’n conclusions i valorar les possibilitats de millora.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)

SELECCIÓ DE WEBQUEST PER DESENVOLUPAR AQUESTA COMPETENCIA:
EXPERIÈNCIA http://www.xtec.cat/dtvallesocc/documents/competencies/documents/emilicarles.pdf


7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicexternal image mon.GIF?height=200&width=196
Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural.
Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.Aquesta competència mobilitza els sabers escolars que li han de permetre comprendre la societat i el món en què es desenvolupa, fa que l’alumnat superi la simple acumulació d’informacions per interpretar i apropiar-se dels coneixements sobre els fets i els processos, per predir conseqüències i dirigir reflexivament les accions per a la millora i preservació de les condicions de vida pròpia, les de les altres persones i les de la resta dels éssers vius.
Per fer-ho, cal interpretar la realitat i aplicar conceptes i principis propis dels diferents camps del saber que donin sentit als fenòmens quotidians, l’adequada percepció de l’espai físic en el qual es desenvolupen les activitats humanes i la vida en general, tant a escala global com a escala local.
Finalment, també cal tenir en compte l’habilitat per a interactuar en l’entorn més proper: moure-s'hi.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)

SELECCIÓ DE WEBQUEST


8. Competència Social i Ciutadana


external image social.GIF?height=200&width=185
Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural,així com comprometre’s a contribuir en la seva millora.
La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.Entre les habilitats que tenen relació amb aquesta competència destaquen: conèixer-se i valorar-se; saber comunicar-se en diferents contextos; expressar les pròpies idees i escoltar les alienes; ser capaç de posar-se en lloc d’altri; valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius, en particular, entre homes i dones; practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit individual com en el social.

PER PROGRAMAR AQUESTA COMPETENCIA (continguts, recursos, eines, propostes didàctiques..)
SELECCIÓ DE WEBQUEST
http://recursoseducacionintercultural.wikispaces.com/