Logo-TicTacDiversitat.png

La competència digital-logo.png
Tecnologies i activitats per a l´aprenentatge i el coneixement
en l'àrea de llengua i literatura
Cefire de València. 25 i 27 de setembre de 2012


Antoni de la Torre (IES Joanot Martorell de València)
e-mail: delatorre.antoni@gmail.comLa diversitat es manifesta en el context escolar en:


 • Diversitat d'idees, experiències i actituds prèvies.
 • Diversitat d'estils d'aprenentatge.
 • Diversitat de ritmes d'aprenentatge.
 • Diversitat d'interessos, motivacions i expectatives davant l'aprenentatge.
 • Diversitat de capacitats i ritmes de desenvolupament.

L'atenció a la diversitat implica impartir una formació bàsica per a tots i màxima per a cada un.

Des d'aquesta concepció, determinats alumnes necessiten més ajuda i una ajuda diferent de la de la resta de companys de la seua edat per aconseguir els objectius de l'educació; aquests seran els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). Ara ha canviat per NESE: necessitats específiques de suport educatiu. (Aquesta concepció s'inspira en l'escola comprensiva).

Un centre escolar haurà de donar resposta a la diversitat dels seus alumnes a partir dels següents eixos clau:


 • La consideració de la totalitat de l'alumnat com a objectiu de la diversitat, dins l'àmbit del PEC (Projecte educatiu de centre).
 • Les programacions ordinàries de les àrees curriculars, com a clau decisiva per al tractament de la diversitat.
 • La necessitat de treball en equip del professorat.
 • L'estreta articulació dels recursos específics de caràcter compensatori dirigits a l'alumnat amb necessitats educatives, amb el conjunt de les activitats d'ensenyament / aprenentatge.
 • La composició heterogènia dels grups com a criteri d'agrupament més facilitador de l'educació a la diversitat.
 • L'avaluació qualitativa de l'alumnat centrada en el propi procés.


Què poden aportar les TIC per al tractament de la diversitat o la individualització.

 • Tutoritzar el treball
 • Comunicar-se el professor amb l'alumnat
 • Aprendre, utilitzar els nous llenguatges per a analitzar i valorar la realitat i construir, així, el propi coneixement
 • Accedir a la informació
 • Comunicació amb el professorat i l'alumnat d'altres llocs.
 • Alfabetitzar en l'àrea digital a l'alumnat
 • Innovar i motivar en les pràctiques docents
 • Integrar amb el treball cooperatiu (col·laboratiu).


WEB: Escola oberta. Diversitat i NEE. XTEC.
Informació, materials i eines per a facilitar l'atenció personalitzada a l'alumnat amb NEE